1952 NCAA Tournament Bracket

Round 1Round 2Round 3Round 4
E A S T St. John's 60
NC State St 49
St John 64
Kentucky 57
St John 61
Illinois 59
St John 63
Kansas 80
Kentucky 82
Penn State 54
Illinois 80
Dayton 61
Illinois 74
Duq 68
Princeton 49
Duquesne 60
W E S T Kansas 68
TCU 64
Kansas 74
St Louis 55
Kansas 74
Santa Cl 55
Saint Louis 62
New Mexico St 53
Santa Clara 68
UCLA 59
Santa Cl 56
Wyoming 53
Oklahoma City 48
Wyoming 54

Third Place Games

Prince 61
Dayton 77
Penn St 60
NC St 69
Illinois 67
Santa Cl 64
NM St 44
TCU 61
Ok City 55
UCLA 53